Salgs- og leveringsbetingelser

Parter:
Displayhuset sælger kun varer og ydelser til andre erhvervsdrivende på B-t-B markedet, og derfor kan private personer ikke
være part i aftaler indgået med Displayhuset ApS.

Displayhusets salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået i mellem køber og Displayhuset ApS, med
mindre andet fremgår af anden specifi k og skriftlig aftale indgået imellem køber og Displayhuset ApS.

Priser:
Alle priser på www.displayhuset.dk er i danske kroner (DKK) og gældende for vores standard sortimentet ekskl. moms, fragt/
leveringsomkostninger svarende til ’Ab lager’ Messingvej 1D, 8940 Randers SV.

De nævnte priser er også ekskl. eventuelle kørsels- og
montage omkostninger i forbindelse med en aftalt montageforretning i forbindelse med den solgte displayløsning. Dette er
gældende medmindre andet er specifikt nævnt i skriftlig form på Displayhusets salgsdokumenter såsom tilbud,
ordrebekræftelse eller faktura i den konkrete sag.

Betaling:
Displayhusets standard betalingsbetingelse er 14 dage netto medmindre andet er specifikt angivet på Displayhusets
salgsdokumenter såsom tilbud, ordrebekræftelse eller faktura i den konkrete sag.

Displayhuset forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betalingen har fundet sted og hele beløbet er indbetalt.

Betaling med frigørende virkning kan udelukkende foretages til Displayhusets bank konto i Spar Nord:
reg.: 9233 konto: 457 33 47183.

Forsinkelse:
I tilfælde af forsinkelse har køber pligt til at give Displayhuset ApS en rimelig – ekstra – frist til at levere de aftale varer og
ydelser, og køber kan herefter kun ophæve aftalen/ købet hvis levering ikke er sket inden denne ekstra frist.

Mangler:
Displayhuset har ret til at udbedre eventuelle mangler ved det leverede indenfor en rimelig tidsfrist svarende til 15
arbejdsdage. Dette betyder at køber ikke kan ophæve aftalen/ købet hvis Displayhuset er i stand til at udbedre manglen
indenfor den angivne tidsfrist. Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation så længe manglen udbedres indenfor den angivne frist.

Returnering af varer (fortrydelsesret):
Alt salg fra Displayhuset ApS er til erhvervsdrivende og følgelig er Displayhuset ikke forpligtet til at yde fortrydelsesret.

copyright:
Alle illustrationer, tegninger, billeder samt andet digitalt materiale brugt i forbindelse med tilbud udarbejdet af Displayhuset er underlagt copyright, og er således Displayhusets ejendom. Misbrug af disse informationer, herunder overdragelse af disse
til 3. mand, der henter inspiration fra ditto eller anvender disse helt eller delvist, retsforfølges i hht. gældende dansk lov om
erstatningsansvar.
Displayhuset påråber sig de samme rettigheder hvis part eller 3. mand misbruger informationer og andet digitalt materiale fra www.displayhuset.dk, www.displayhuset.com, www.vitrinemedia.dk, www.vitrine-media.dk

Forbehold:
Der tages generelt forbehold for trykfejl og prisændringer.

Tvister:
Eventuelle tvister der måtte opstå i forbindelse med samhandlen med Displayhuset ApS skal afgøres efter dansk ret og ved de
danske domstole.